ตัวอย่างการใช้ Pen tool ใน illustrator วาดงานจิตรกรรมไทย